Avis legal

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que:

  • El titular és l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, en endavant, “l’AJUNTAMENT”.
  • El seu CIF és P4301400J.
  • La seu social és Plaça de l’Ajuntament, 3-4, d’Amposta, amb codi postal 43870, Tarragona.
  • E-mail: ajuntament@amposta.cat.

Objecte i àmbit d’aplicació

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i ús dels llocs web existents a esardi.cat, d’ara en endavant “els llocs Web”.

L’ús d’aquests llocs web, que ofereix l’AJUNTAMENT per a facilitar l’accés públic a la informació de la que disposa, així com proporcionar serveis i tràmits dintre del seu àmbit d’actuació, implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionen en aquest.

Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquest lloc web està subjecta a l’establert per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable, tal i com es disposa a l’apartat de Política de Privacitat.

Condicions d’ús

L’accés als llocs web de l’AJUNTAMENT, així con l’ús que es pugui fer de la informació que contenen, són responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari s’obliga a accedir als llocs web i a usar els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de la informació i/o serveis oferts amb conformitat amb la normativa vigent a cada moment.

l’AJUNTAMENT no es fa responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer dels llocs web o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest ús, inclosos els danys informàtics o virus. l’AJUNTAMENT exclou qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o perjudici al software o hardware de l’usuari que poguessin derivar-se de l’accés a aquests llocs web, així com el seu ús, transmissió, difusió, emmagatzemament de la informació o aplicacions contingudes en aquesta.

l’AJUNTAMENT podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, les modificacions i actualitzacions necessàries sobre la informació continguda als seus llocs web. El funcionament d’aquests està sent constantment revisat amb l’objecte que funcionin correctament els 365 dies de l’any. Tot i així no es descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies similars que facin impossible, en un moment donat, l’accés als llocs web. l’AJUNTAMENT invertirà tots els esforços possibles per a evitar errors i, si s’escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat possible, excloent tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per les interrupcions o errades temporals en l’accés a aquests.

Amb la fi de millorar les prestacions dels seus llocs web, l’AJUNTAMENT es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis d’aquests, de forma unilateral.

També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol de les altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

l’AJUNTAMENT no es responsabilitza de les eventuals errades tipogràfiques, formals o numèriques que pugui contenir els seus llocs web, ni de la exactitud de la informació continguda en aquests.

Els enllaços continguts als llocs web de l’AJUNTAMENT poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals aquest no exerceix cap control. l’AJUNTAMENT no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer a aquests llocs web externs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i en conseqüència no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, no implicant relació alguna entre l’AJUNTAMENT i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin allotjats.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb els presents llocs web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals d’Amposta.